Analiza pripremljenosti i osposobljenosti organizacija za digitalnu transformaciju

Rezultati više istraživanja jasno pokazuju da se domaće firme i organizacije nalaze na stepenu razvoja koji zahteva značajna unapređenja u pogledu IT infrastrukture, opreme, softvera i kvalifikovanog IT kadra. Pripremljenost za digitalno poslovanje firmi je niska i potrebna su kontinuirana ulaganja u dužem periodu da bi se stanje IT-a dovelo na potreban nivo.

Stanje stvari u privredi

Istraživanje o PC upotrebi u domaćim preduzećima pokazuje da 100% preduzeća koristi računar, bez obzira na veličinu, delatnost ili lokaciju firme. Međutim, procenat zaposlenih koji svakodnevno koristi računar znatno je manji u poređenju sa zemljama EU. Brojna preduzeća u Srbiji znaju da je digitalna transformacija poslovanja u jeku, ali na to posmatraju sa rezervom. Ubrzanim globalnim rastom korišćenja interneta, društvenih mreža, mobilnih pametnih telefona, mobilnih aplikacija, analitičkih alata i aplikacija u oblaku (cloud) otvoreni su novi kanali za poslovanje, što je dovelo do značajnih izmena u poslovnom ponašanju. Eksplozija IT inovacija koje je zahvatila razvijene ekonomije tek je na putu pojedinačnog prihvatanja i primene kod nas. Realno, postoje veliki izazovi šta da se koristi i u kojoj meri.

Elementi za merenje digitalne vitalnosti lokalne samouprave

Srbija želi da ubrza digitalizaciju državne uprave i da razvije što više digitalnih servisa. Na tom planu sprovodi važno i neophodno sopstveno infrastrukturno opremanje, sa jedne strane, kao i uvođenje širokopojasnog interneta u svako domaćinstvo, sa druge strane. Digitalna revolucija donosi mnoge promene i potpuno nove mogućnosti u komunikaciji kako unutar države, tako i između države, njene privrede i građana.

U nastavku je inicijalni predlog merenja digitalne vitalnosti, odnosno kako da svaka lokalna samouprava oceni samu sebe gde se nalazi na skali digitalizacije. Ključni razlog informatizacije lokalne samouprave je unapređenje njihove efikasnosti i transparentnosti, a sve radi pružanje što bolje usluge građanima. Zato je važno da se uradi prethodna analiza pripremljenosti i osposobljenosti organizacija lokalne samouprave za digitalnu transformaciju. Prvi korak bi bio analiza neophodne informatičke infrastrukture i trenutne opremljenosti računarskom opremom. Važno je odrediti broj i starost računara u upotrebi i procenu stvarnih (optimalnih) potreba za računarima. Nabavka računara je prvi i najlakši korak u modernizaciji poslovanja. Sledeći korak je analiza serverske opreme i računarske mreže, koja je tipično na niskom nivou. Da bi se unapredilo stanje stvari u pogledu servera i LAN mreža potrebna su planska ulaganja za koje rukovodstvo često nema ni znanja ni sluha. Prečica za izlaz iz ove situacije može da bude sve veća upotreba interneta kako bi se lokalne samouprave povezale na centralnu državnu infrastrukturu, tj. cloud.

U drugoj fazi, analiziraju se kadrovski kapaciteti (IT resursi odeljenja ili pojedinaca) u lokalnim samoupravama. Opšte poznata činjenica je da sama oprema nije dovoljna, već je potrebno i znanje da se ta oprema adekvatno primenjuje. U tom smislu, IT znanje je oličeno u ljudskim resursima, internim ili eksternim. Ovde ćemo još jednom naglasiti važnost zaposlenih IT stručnjaka u organizacijama lokalne samouprave. Informatičari su zaduženi za brojne aktivnosti, od brzih intervencija usled prestanka rada računarske opreme, preko konfigurisanja i administriranja sistema, do planiranja i prilagođavanja sistema. Interni informatičari često uređuju veb sajt, vrše obuku zaposlenih, kao i brojne druge aktivnosti. Zbog svega navedenog, može da se kaže da su zaposleni IT stručnjaci pokretači daljeg razvoja i primene informatike u svakoj lokalnoj samoupravi.

Treće, i možda najvažnije, jeste procena kritičnih IT resursa, pre svega servisa i softvera kao neophodnih elemenata. Tu je fokus na pristupu i upotrebi interneta, poslovnih softverskih rešenja, tu su i cloud servisi i elektronska komunikacija. Elektronska razmena informacija sa svim zainteresovanim stranama, a posebno sa privredom i građanima, predstavljaju ključne elemente digitalnog poslovanja lokalne samouprave. Ova i ovakva razmena podataka i informacija moguća je samo ako su svi prethodni uslovi ispunjeni, kao što su planska ulaganja u IT, obezbeđena potrebna infrastruktura, ljudski resursi i znanje, adekvatno online prisustvo (veb sajt, društvene mreže,…) i adekvatno primenjena poslovna softverska rešenja. Tek tada se može govoriti o ispunjenosti preduslova za digitalnu transformaciju.